Beques i premis: Bases


La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi al millor treball científic publicat durant l’any 2018, d’acord amb les bases següents:

 1. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.

 2. El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.

 3. L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, ha d’esser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, tanmateix, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2018.

 4. El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.

 5. La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.

 6. Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.

 7. Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.

 8. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un especialista en Medicina Interna en actiu, soci de la SCBMI però que no pertanyi a la Junta de la Societat. La decisió del jurat serà inapel·lable.

 9. La dotació del premi serà de 1.500,00 euros.

 10. La data límit de presentació és el dia 12 d’abril de 2019, a les 24:00 hores.

 11. El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis 2018/2019 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (maig 2019).

 12. Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:

  • Treball publicat
  • Currículum vitae
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

 13. La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
  A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Joan Vivancos)
  Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  Correu electrònic jorginafabre@academia.cat

 14. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases

Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2018, d’acord amb les bases següents:

 1. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.

 2. El tema de la Tesi Doctoral ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.

 3. L'aspirant al premi ha de ser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2018.

 4. La investigació objecte de la Tesi Doctoral haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.

 5. Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.

 6. Per seleccionar la Tesi Doctoral guanyadora es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’han publicat els articles de la Tesi, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.

 7. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un representant de la filial de les Illes Balears.La decisió del jurat serà inapel·lable.

 8. La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.

 9. La data límit de presentació és el dia 12 d’abril de 2019, a les 24:00 hores.

 10. El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis 2018/2019 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (maig 2019).

 11. El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la SCBMI en una data pendent de concretar.

 12. Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:

  • Tesis Doctoral ( arxiu electrònic en format PDF)
  • Certificació de la data de lectura.
  • Currículum vitae
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

 13. La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
  A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
  Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  Correu electrònic jorginafabre@academia.cat

 14. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases

Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi investigador jove, al millor treball científic publicat durant l’any 2018, d’acord amb les bases següents:

 1. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.

 2. El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.

 3. L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, tenim 35 anys o menys, especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2018.

 4. El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.

 5. La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.

 6. Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.

 7. Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.

 8. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI. La decisió del jurat serà inapel·lable.

 9. La dotació del premi serà de 1.500,00 euros.

 10. La data límit de presentació és el dia 12 d’abril de 2019, a les 24:00 hores.

 11. El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis 2018/2019 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (maig 2019).

 12. Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:

  • Treball publicat
  • Currículum vitae
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

 13. La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
  A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Investigador Jove)
  Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  Correu electrònic jorginafabre@academia.cat

 14. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases

Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna