Junta directiva

President Roser Solans Laque
Vicepresident Ester Dorca Badia
Secretari Maria Rosa Coll Colell
Tresorer Montserrat Mauri Plana
Vocal Francesca Mitjavila Villeró
Vocal Ferran Nonell Gregori
Vocal de formació Emili Sacanella Meseguer
Vocalia per les Illes Lucio Pallares Ferreres
Vocal secció Autoinmunes Monica Rodriguez Carballeira
Vocal Resident Adaia Albasanz Puig
Vocal Resident Verónica Rico Caballero
Estatuts

Estatuts vigents
Document PDF
398KB

Juntes

Juntes anteriors