Grup de Treball dintre de la SCBMI: Unitats de Diagnòstic Ràpid

PRESENTACIÓ DE LA NECESSITAT


A Catalunya hi ha circuïts diagnòstics per pacients amb determinades manifestacions clíniques de càncer, amb compromisos de qualitat establerts pel CatSalut basats en el temps diagnòstic i el temps fins a iniciar el tractament (càncer de pulmó, mama, còlon, bufeta urinària i pròstata). En canvi, per altres casos i pels pacients que no presenten simptomatologia específica d’un determinat tipus de càncer, no hi ha circuïts establerts per prioritzar al seu diagnòstic. Alguns centres hospitalaris de Catalunya disposen d’Unitats de Diagnòstic Ràpid (UDR) per tal de realitzar un diagnòstic el més ràpid possible de pacients amb simptomatologia que fa sospitar càncer, amb realització preferent d’exploracions complementàries. Aquest és un model de consulta poc establert al nostre medi, però estandarditzat en alguns models sanitaris europeus, especialment en els països escandinaus i en centres del Regne Unit.

A més del càncer, les UDRs també són rellevants per a l’estudi de patologia no neoplàsica d’origen orgànic i amb implicacions potencialment greus per al pacient, com per exemple malaltia inflamatòria intestinal, malalties autoimmunitàries (LES, vasculitis ANCA), endocarditis subaguda, etc. Aquests pacients en els que es presenta un quadre clínic de difícil diagnòstic a nivell de l’Atenció Primària i amb implicacions potencialment greus a nivell de pronòstic, supervivència i qualitat de vida en cas de demorar-se el diagnòstic, també són objecte d’estudi de les UDRs.

El càncer suposa una de cada cinc morts en individus adults als països desenvolupats. A l’estat espanyol, el càncer és la segona causa de mort global, la primera en homes, la segona en dones (després de les morts de causa cardiovascular). Els estudis suggereixen que per a millorar-ne la supervivència és important el diagnòstic en fases inicials de la malaltia. Per aquest motiu hi ha programes de detecció precoç per al diagnòstic de pacients asimptomàtics (càncer de mama, càncer colo-rectal) i iniciatives per promoure que el pacient simptomàtic consulti el més aviat possible al metge.

Quan els símptomes són específics de determinats tipus de càncer, la consulta al metge i el diagnòstic acostumen a ser més ràpids que quan la simptomatologia amb la que es manifesta és inespecífica. És per això que aquests pacients acostumen a consultar més tard al metge i el diagnòstic costa més de fer-se, el que es tradueix en un estadi més avançat de malaltia, amb tractaments més costosos i amb pitjor supervivència.

El primer prototip d’UDR va ser desenvolupat al Regne Unit (Quick Diagnosis Unit, Birmingham, publicat a The Lancet el 1996). A Catalunya la primera UDR va ser la de l’Hospital de Granollers, desenvolupada el mateix any que es van publicar els bons resultats de la QDU de Birmingham. Amb els anys, aquest model s’ha anat estenent pel territori català, sense que hi hagi massa literatura sobre els seus resultats. Recentment hi ha hagut models equivalents a les UDR per al diagnòstic de càncers que es manifesten amb símptomes poc específics, pels quals no hi havia circuïts diferenciats a Dinamarca i el Regne Unit, on han publicat resultats que posen de manifest la utilitat d’aquests dispositius en el diagnòstic de càncer que es presenta amb simptomatologia inespecífica. De fet, ambdós països han introduït a la seva política sanitària dispositius que permetin fer l’estudi per a descartar càncer en pacients amb simptomatologia inespecífica que tingui un valor predictiu positiu per càncer superior al 3%.

El nombre de pacients diagnosticats de càncer va incrementant any rere any. Aquest fet, juntament amb el context de crisi econòmica i la pandèmia de SARS-CoV-2 han posat encara més en relleu la utilitat i la necessitat de les UDRs com a dispositius extrahospitalaris d’atenció al pacient. Per tot això sorgeix la necessitat de crear un grup de treball que estandarditzi les tasques assistencials, docents i de recerca d’aquests dispositiusOBJECTIUS DEL GRUP DE TREBALL


 • 1. Crear un registre de les UDRs existents al nostre territori, fins ara inexistent
 • 2. Fer una anàlisi sobre el model de funcionament de cadascun d’aquests dispositius
  • a. Recursos dels que es disposa (forats d’agenda, infermera pròpia, número de metges, gestora de pacients, forats a diferents proves diagnòstiques, circuïts diagnòstics específics, etc)
  • b. Criteris de derivació dels pacients i origen dels mateixos (UCIEs, Atenció Primària, consulta externa d’altres especialitats del mateix hospital, etc)
  • c. Resultats dels dispositius (temps per primera visita, demora exploracions complementàries, temps diagnòstics, demora en visita per especialista final, demora en inici de tractament per pacients amb nou diagnòstic de càncer).
  • d. Un cop ben definits els resultats esperables d’aquests dispositius, definir indicadors de qualitat que ens permetin fer un seguiment sobre l’eficàcia i eficiència del recurs.
 • 3. Formació específica dels MIR de Medicina Interna en el maneig del pacient d’UDR. Establir una rotació amb objectius específics adequats a l’especialitat del rotant en formació (medicina interna, medicina familiar i comunitària, geriatria, per exemple)
 • 4. Crear una base de dades comú. Per exemple, en pacients amb càncer, de forma similar a altres països (Regne Unit, països escandinaus), disposar de criteris unificats sobre els intervals acceptats que han de passar des de l’aparició de símptomes fins al diagnòstic
 • 5. Generar coneixement sobre els avantatges d’aquests dispositius enfront l’hospitalització convencional. Així mateix, divulgar el coneixement generat en l’àmbit científic sanitari, tant a nivell nacional com internacional
 • 6. Crear un model de funcionament bàsic estandarditzat, amb criteris de derivació i metodologia de treball homogènia (adaptada en funció de les circumstàncies específiques de cada centre)
 • 7. Crear un model de recurs assistencial amb una anàlisi d’eficàcia i eficiència que permeti negociar amb el CatSalut un pressupost independent, similar al que passa amb la Cirurgia Major Ambulatòra.


PAUTES DE TREBALL INICIALS


Donat que es comença el grup des de zero, inicialment es faran reunions periòdiques amb una freqüència mensual, creant equips de treball amb tasques específiques per a començar a engegar el projecte. Més endavant, en funció de les dinàmiques i resultats obtinguts, s’aniran adaptant aquestes reunions a les diferents necessitats que vagin sorgint.

Es farà una reunió semestral amb la Junta Directiva de la SCBMI per a informar-la puntualment dels reptes plantejats, els progressos assolits i els objectius futurs del grup de treball.

Inicialment, es programaran Jornades científiques específiques sobre les UDRs amb una freqüència bianual, per tal de poder difondre el coneixement generat. Aquestes Jornades poden estar incloses dintre del Congrés Anual de Medicina Interna de la SCBMI.MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL
BIBLIOGRAFIA PRÒPIA


Bosch X, Torres M, Moreno P, López-Soto A. Delays in Cancer Diagnostic Testing at a Quick Referral Unit in Spain during COVID-19. Diagnostics (Basel). 2021 Nov 12;11(11):2096. doi: 10.3390/diagnostics11112096. PMID: 34829441; PMCID: PMC8623804.

Bosch X, Capdevila A, Grafia I, Ladino A, Moreno PJ, López-Soto A. The impact of Covid-19 on patients with suspected cancer: An analysis of ED presentation and referrals to a quick diagnosis unit. Am J Emerg Med. 2021 Oct;48:1-11. doi: 10.1016/j.ajem.2021.03.087. Epub 2021 Apr 2. PMID: 33836386; PMCID: PMC8016540.

osch X, Montori E, Merino-Peñas MJ, Compta Y, Ladino A, Ramon J, LópezSoto A. A comparative cost analysis between two quick diagnosis units of different levels of complexity. J Comp Eff Res. 2021 Apr;10(5):381-392. doi: 10.2217/cer-2020-0212. Epub 2021 Mar 12. PMID: 33709770.

Montori-Palacín E, Ramon J, Compta Y, Insa M, Prieto-González S, CarrascoMiserachs I, Vidal-Serra RX, Altes-Capella J, López-Soto A, Bosch X. Quick diagnosis units: predictors of time to diagnosis and costs. Medicine (Baltimore). 2020 Jul 24;99(30):e21241. doi: 10.1097/MD.0000000000021241. PMID: 32791698; PMCID: PMC7386954.

Bosch X, Moreno P, Guerra-García M, Guasch N, López-Soto A. What is the relevance of an ambulatory quick diagnosis unit or inpatient admission for the diagnosis of pancreatic cancer? A retrospective study of 1004 patients. Medicine (Baltimore). 2020 Mar;99(11):e19009. doi: 10.1097/MD.0000000000019009. PMID: 32176029; PMCID: PMC7440208.

Bosch X, Sanclemente-Ansó C, Escoda O, Monclús E, Franco-Vanegas J, Moreno P, Guerra-García M, Guasch N, López-Soto A. Time to diagnosis and associated costs of an outpatient vs inpatient setting in the diagnosis of lymphoma: a retrospective study of a large cohort of major lymphoma subtypes in Spain. BMC Cancer. 2018 Mar 12;18(1):276. doi: 10.1186/s12885-018-4187-y. PMID: 29530002; PMCID: PMC5848556.

Bosch X, Ladino A, Moreno-Lozano P, Jordán A, López-Soto A. Trends in Hospitalization of Patients with Potentially Serious Diseases Evaluated at a Quick Diagnosis Clinic. Diagnostics (Basel). 2020 Aug 13;10(8):585. doi: 10.3390/diagnostics10080585. PMID: 32823623; PMCID: PMC7460236.

Montori-Palacín E, Prieto-González S, Carrasco-Miserachs I, Altes-Capella J, Compta Y, López-Soto A, Bosch X. Quick outpatient diagnosis in small district or general tertiary hospitals: A comparative observational study. Medicine (Baltimore). 2017 Jun;96(22):e6886. doi: 10.1097/MD.0000000000006886. PMID: 28562538; PMCID: PMC5459703.

Bosch X, Coloma E, Donate C, Colomo L, Doti P, Jordán A, López-Soto A. Evaluation of unexplained peripheral lymphadenopathy and suspected malignancy using a distinct quick diagnostic delivery model: prospective study of 372 patients. Medicine (Baltimore). 2014 Oct;93(16):e95. doi: 10.1097/MD.0000000000000095. PMID: 25310744; PMCID: PMC4616296.

Sanclemente-Ansó C, Salazar A, Bosch X, Capdevila C, Vallano A, Català I, Fernandez-Alarza AF, Rosón B, Corbella X. A quick diagnosis unit as an alternative to conventional hospitalization in a tertiary public hospital: a descriptive study. Pol Arch Med Wewn. 2013;123(11):582-8. doi: 10.20452/pamw.1966. Epub 2013 Sep 24. PMID: 24060692.

Bosch X, Monclús E, Escoda O, Guerra-García M, Moreno P, Guasch N, LópezSoto A. Unintentional weight loss: Clinical characteristics and outcomes in a prospective cohort of 2677 patients. PLoS One. 2017 Apr 7;12(4):e0175125. doi: 10.1371/journal.pone.0175125. PMID: 28388637; PMCID: PMC5384681.

Sanclemente-Ansó C, Bosch X, Salazar A, Moreno R, Capdevila C, Rosón B, Corbella X. Cost-minimization analysis favors outpatient quick diagnosis unit over hospitalization for the diagnosis of potentially serious diseases. Eur J Intern Med. 2016 May;30:11-17. doi: 10.1016/j.ejim.2015.12.015. Epub 2016 Mar 2. PMID: 26944565.

Sanclemente-Ansó C, Salazar A, Bosch X, Capdevila C, Giménez-Requena A, Rosón-Hernández B, Corbella X. Perception of quality of care of patients with potentially severe diseases evaluated at a distinct quick diagnostic delivery model: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2015 Sep 30;15:434. doi: 10.1186/s12913-015-1070-2. PMID: 26420244; PMCID: PMC4589195.

Bosch X, Montori E, Guerra-García M, Costa-Rodríguez J, Quintanilla MH, Tolosa-Chapasian PE, Moreno P, Guasch N, López-Soto A. A comprehensive evaluation of the gastrointestinal tract in iron-deficiency anemia with predefined hemoglobin below 9mg/dL: A prospective cohort study. Dig Liver Dis. 2017 Apr;49(4):417-426. doi: 10.1016/j.dld.2016.12.013. Epub 2016 Dec 21. PMID: 28065528.

Bosch X, Monclús E, Inciarte A, Moreno P, Jordán A, López-Soto A. Factors Associated with Hospitalization among Emergency Department Patients Referred for Quick Investigation of Iron-Deficiency Anemia. J Emerg Med. 2016 Mar;50(3):394-402.e1. doi: 10.1016/j.jemermed.2015.08.010. Epub 2015 Oct 9. PMID: 26443641.

Bosch X, Escoda O, Nicolás D, Coloma E, Fernández S, Coca A, López-Soto A. Primary care referrals of patients with potentially serious diseases to the emergency department or a quick diagnosis unit: a cross-sectional retrospective study. BMC Fam Pract. 2014 Apr 28;15:75. doi: 10.1186/1471- 2296-15-75. PMID: 24775097; PMCID: PMC4021313.

Torné Cachot J, Baucells Azcona JM, Camell Ilari H. A decade of a quick diagnosis unit. Med Clin (Barc). 2017 Aug 22;149(4):176-177. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2017.03.045. Epub 2017 May 29. PMID: 28571958.